آخرین خبرها
خانه / برنامه نویسی / جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

این پایان نامه درمورد بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل است كه در ۱۰۴صفحه آماده شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات۱۰۴
حجم۱/۸۴۸ کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf

توضیحات کامل

جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت  زناشویی در دانشجویان متاهل

 

 پایان نامه جهت اخذ M.Aدرجه کارشناسی ارشد( روانشناسی عمومی )

۷۹

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمالگرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل 

انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 

آزاد کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۱۷۳( ۳۴۶ نفر زن و ۱۷۳ نفر مرد( انتخاب

گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ )۱۹۸۸(، پرسش نامه 

کمال گرایی اهواز )APS( کیامرثی و نجاریان )۱۳۷۶( و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و 

نجاریان )۱۳۷۶( بود. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان 

متاهل رابطه وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی وسرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار دارد و 

همچنین نتایج نشان داد که بین کمالگرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

کلید واژه: کمالگرایی، رضایت زناشویی، سرسختی، دانشجویان متاهل

 

نوع فایل:Pdf

سایز :۱٫۸۲ MB

 تعداد صفحه:۱۰۴

 

 

 

فهرست مطالب 

 

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………… ۲

مقدمه-۱-۱ …………………………………………………………………………3

مسأله بیان -۱-۲ …………………………………………………………………..4

۱-۳-اهمیت و ضرورت مسئله …………………………………………………….. ۷

پژوهش اهداف ۱-۴…………………………………………………………………..۹ 

۹ ……………………………………………………………………. :کلی هدف ۱-۴-۱

۹………………………………………………………………………:اختصاصی اهداف ۲-۴-۱

۱-۵ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………. ۹

۹ ……………………………………………………………….. اصلی فرضیه ۱-۵-۱

۹ ……………………………………………………….. فرعی های فرضیه ۱-۵-۲

۱-۶ تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………۱۰

۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………۱۰

فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش …………………..۱۱

۱۲………………………………………………………………….. گرایی کمال ۲-۱

۱۲………………………………………………گرایی کمال تاریخچه ۲-۱-۱

۱۴……………………………………………….. گرایی کمال تعاریف ۲-۱-۲

۲-۱-۳ نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی …….۱۶

۱۶………………………………………………گرایی کمال ابعاد ۲-۱-۳-۱

۱۸…………………………………….. گرایی کمال های نظریه ۲-۱-۳-۲

۱۸…………………………………………………….فروید نظریه ۲-۱-۳-۲-۱

۱۸………………………………………..هورنای کاری نظریه ۲-۱-۳-۲-۲

۲۱……………………………………………………… آدلر نظریه ۲-۱-۳-۲-۳

۲۲…………………………………………………. پرلز ی نظریه ۲-۱-۳-۲-۴

۲-۱-۴ عوامل موثر بر کمال گرایی………………………………….۲۳

www.fuka.irو

۲-۱-۵تفاوت های افراد در کمال گرایی ……………………….۲۹

۳۰…………………………………………………………..زناشویی رضایت ۲-۲

۳۰…………………………………….. زناشویی رضایت تاریخچه ۲-۲-۱

۳۱…………………………………………. زناشویی رضایت تعاریف ۲-۲-۲

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی …………………..۳۴

۳۴………………………………………..زناشویی رضایت ابعاد ۲-۲-۳-۱

۳۵………………………………. زناشویی رضایت های نظریه ۲-۲-۳-۲

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ……………….۳۵

۳۶…………………………………………. رفتاری های تظریه ۲-۲-۳-۲-۲

۳۷…………………………………………. شناختی های نظریه ۲-۲-۳-۲-۳

۳۸…………………………………………. سیستمی های نظریه ۲-۲-۳-۲-۴

۳۹…………………………………….. نسلی بین های نظریه ۲-۲-۳-۲-۵

۲-۲-۴ عوامل موثر بر رضایت زناشویی……………………………۴۱

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فكری طرفین…………۴۱

۲-۲-۴-۲ طرز تفكر، عقاید و تمایالت……………………………….۴۲

۴۲………………………………………………………….مذهبی عقاید ۲-۲-۴-۵

۴۲…………………………………………………. طبقاتی اختالفات ۲-۲-۴-۶

۲-۲-۴-۷ توافق و طرز فكر درباره امور جنسی…………….۴۳

۴۳……………………………….خانواده در روانی بیماری ۲-۲-۴-۸

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی …………………۴۳

۴۴……………………………………………………………………….سرسختی ۲-۳

۴۴…………………………………………………….سرسختی تاریخچه ۲-۲-۱

۴۵……………………………………………………… سرسختی تعاریف ۲-۲-۲

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی………………………………….۴۷

۴۷……………………………………………………… سرسختی ابعاد ۲-۲-۳-۱

۴۸………………………………………………سرسختی های نظریه ۲-۲-۳-۲

۴۸………………….. سرسختی مورد در کوباسا نظریه ۲-۲-۳-۲-۱

۵۱……………………..سرسختی مورد در براون نظریه ۲-۲-۳-۲-۲

۵۴……………………..سرسختی مورد در لماکی نظریه ۲-۲-۳-۲-۳

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی ..۵۵

۲-۲-۴ عوامل موثر بر سرسختی ………………………………………….۵۶

۵۶………………………………….الف رفتار شخصیتی الگوی ۲-۲-۴-۱

۵۶……………………………………………………….. مهار جایگاه ۲-۲-۴-۲

۵۷……………………………………………………………….. نفس عزت ۲-۲-۴-۳

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در سرسختی ……………………………..۵۸

۵۹……………………………………………………………..پژوهش پیشینه-۱۸-۲

۱-۱۸-۲-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور……………۵۹

www.fuka.irز

۱-۱-۱۸-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

رضایت زناشویی …………………………………………………………………….۵۹

۱-۲-۱۸-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

سرسختی……………………………………………………………………………………۶۰

۱-۳-۱۸-۲-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و

رضایت زناشویی …………………………………………………………………….۶۱

۲-۱۸-۲-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور……..۶۲

۲-۱-۱۸-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

رضایت زناشویی …………………………………………………………………….۶۲

۲-۲-۱۸-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

سرسختی……………………………………………………………………………………۶۲

۲-۳-۱۸-۲-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی

و سرسختی ……………………………………………………………………………….۶۳

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………..۶۴

روش پژوهش……………………………………………………………………………..۶۴

۶۴……………………………………………………………………. پژوهش طرح-۳-۱

۳-۲-طبقه بندی متغیرها…………………………………………………….۶۵

۳-۳-جامعه آماری پژوهش…………………………………………………….۶۵

۳-۴-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری …………………۶۵

۶۶………………………………………………………………….. سنجش ابزار-۳-۵

۳-۵-۱-پرسش نامه رضایت زناشویی ……………………………………۶۶

۳-۵-۲-پرسش نامه کمال گرایی اهواز……………………………۶۶

۶۷…………………………………………………. سرسختی نامه پرسش-۳-۵-۳

۶۸……………………………………………………………………….اجرا روش-۳-۶

۳-۷-روش های آماری تحلیل داده ها ……………………………….۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………..۶۹

الف( یافته های توصیفی…………………………………………………….۷۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ………………………………………….۷۹

۵-۲ بحث و تفسیر نتایج…………………………………………………….۷۵

۷۹………………………………………………………………….. ها محدودیت ۵-۳

۷۹……………………………………………………………………. پیشنهادات-۵-۴

۷۹…………………………………………… کاربردی های پیشنهاد-۵-۴-۱

۷۹………………………………………………. پژوهشی پیشنهادهای-۲-۴-۵

منابع ……………………………………………………………………………………..


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

درباره‌ی netmanager

حتما ببینید

کد الگوریتم NSGA-II به زبان متلب

کد الگوریتم NSGA-II به زبان متلب دسته بندی برنامه نویسی فرمت فایل zip حجم فایل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *