توضیحات کامل :

مطالعات نمونه مشابه خدمات بین راهی داخلی و خارجی

 

مطالب شامل :

بررسی نمونه های داخلی  ( مجتمع خدماتی رفاهی  شهر آفتاب و مجتمع بین راهی مهتاب )

بررسی نمونه های خارجی (مجتمع خدماتی رفاهی Rasthause Gruibingen و بررسی مراکز خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه )