آخرین خبرها
خانه / برنامه نویسی / پروژه جاوا اسکریپت

پروژه جاوا اسکریپت

پروژه جاوا اسکریپت

نتیجه ای كه می توان گرفت این است كه جاوااسكریپت یكی از بهترین زبانهای برنامه نویسی در دنیای وب است چون به نرم افزار خاصی احتیاج ندارد وهمچنین دستورات آن به حروف كوچك وبزرگ حساس نیستندومی توان به كمك آن اجزایی از صفحة وب را همچون رنگ،پس زمینه ،رنگLink را تغییر داد

مشخصات فایل

تعداد صفحات۵۵
حجم۰/۸۶ کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

پروژه جاوا اسکریپت

چكیده :

جاوااسكریپت یك زبان اسكریپتی كه بوسیلة مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودكه بعدها با حمایت شركت Sun به نام  Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوااسكریپت دارای قابلیتهای زیادی است كه در طول تحقیق ذكر شده است.

خلاصه:

آموختیم كه اسكریپت دروب به چه معناست وجاوااسكریپت چیست وهمچنین روش قراردادن یك اسكریپت در سندHTML را فرا گرفتید. با ابزار لازم جهت خلق یك اسكریپت، یك ویرایشگر متن و یك مرورگر آشنا شدید و به مروری كوتاه بر قابلیتها و توانائیهای جاوااسكریپت پرداختیم وتوانائی جـاوااسكریپت برای كـار با پنجره‌هاوپیغامها وتصاویرگرافیكی وپرسشنامه‌هاوهمچنین تشخیص نوع مرورگروكنترل برنامه‌های اتصالی مورد بررسی قرار دادیم با مسائلی چون تعریف توابع، اصول اشیاء وكنترل حوادث ومخفی كردن اسكریپتها ازدیـد مرورگرهای قدیمی آشنا شدیم روش نامگذاری متغیرهاونحوه تعریف آنهاو ذخیره كردن رشته‌ها را فرا گرفتید وهمچنین بامفاهیم اساسی اشیاءومدل شیئی سند آشنا شدید.چگونگی خلق یك شیءمورد نظردرجاوااسكریپت وروش استفاده از شیءwindow برای كارباپنجره‌های مرورگررا یادگرفتیم.نحوه خلق پرسشنامه رادرHTML واستفاده ازجاوااسكریپت برای كار با آنها را فراگرفتید و نحوه استفاده ازشیـوه نامه برای كنترل صفحات وب را توضیح دادیم.درباره تكنیكهای مختلفی ازجاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب واقعی صحبت كردیم.

 

فهرست:                                                                                                                  

      چكیده …………………………………………………………………………………..۵

۱٫جاوااسكریپت چیست؟  …………………………………………………………………… 6  

۱ـ۱٫ اصول اسكریپت نویسی در صفحات وب ………………………………………… …….۶

۲ـ۱٫ اسكریپتها و برنامه ها …………………………………………………………………۶

۳ـ۱٫ معرفی جاوااسكریپت ………………………………………………………………..۷

۴ـ۱٫ قابلیتهای جاوااسكریپت ………………………………………………………………۷

۵ـ۱٫جاوااسكریپت در مقابل جاوا ………………………………………………………….۷                     

 6ـ۱٫چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟……………………………………..۸

۲٫خلق یك اسكریپت ……………………………………………………………………… ..۸

۱ـ۲٫ابزار اسكریپت نویسی …………………………………………………………………۹

۲ـ۲٫آغاز خلق اسكریپت …………………………………………………………………..۹

۳٫ بررسی قابلیتهای جاوااسكریپت ……………………………………………………………۹

۱ـ۳٫ زیباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكریپت ……………………………………….۱۰

۱ـ۱ـ۳ .استفاده از نوار وضعیت …………………………………………………………….۱۰

۲ـ۳٫كاربابرنامه های اتصالی ………………………………………………………………۱۰

۴٫ برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند. ………………………………………………۱۱

۱ ـ۴٫ توابع درجاوااسكریپت ……………………………………………………………….۱۱

۲ـ۴٫ اشیاءدر جاوااسكریپت ……………………………………………………………….۱۳

۱ـ۲ـ۴ . جاوااسكریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می كند……………………………………۱۳

۳ـ۴٫كنترل حوادث ………………………………………………………………………..۱۳

۴ـ۴٫ مخفی كردن اسكریپتها از مرورگرهای قدیمی ………………………………………..۱۴

۵٫ استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ………………………………………………………۱۵

۱ ـ ۵٫ انتخاب نام برای متغییرها ……………………………………………………………۱۵

۲ـ ۵٫ تعیین مقدار برای متغییر ها. ………………………………………………………….۱۵

۱ـ۲ـ۵٫ انواع اساسی داده ها در جاوااسكریپت …………………………………………….۱۶

۳ـ ۵٫ انواع داده جاوااسكریپت……………………………………………………………۱۶

۶ . آرایه ها و رشته ها ……………………………………………………………………۱۶

۱ـ۶ .خلق یك شیء String…………………………………………………………………17

۷٫ بررسی و مقایسه متغییرها ………………………………………………………………۱۷

۱ـ۷ . دستورIf………………………………………………………………………………17

۲ـ۷ . دستورEles …………………………………………………………………………..18

۸ . تكرار دستورات باكمك حلقه ها …………………………………………………………..۱۸

۱ـ ۸ . حلقه های For……………………………………………………………………..18

۲ـ ۸ . حلقه های While…………………………………………………………………….19

۳ـ ۸ . حلقه های Do…while ………………………………………………………………19

۹٫ اشیاء درون ساخت مرورگر…………………………………………………………………۱۹

۱ـ ۹ . اشیاء چیستند؟ ………………………………………………………………………..۱۹

۱ـ ۱ـ ۹٫خلق اشیاء ………………………………………………………………………….۱۹

۲ـ ۹ . خاصیتهای اشیاء و مقادیر………………………………………………………………۲۰

۳ـ ۹ . گـرد كردن اعداد …………………………………………………………………..۲۰

۴ـ ۹ . خلق اعداد تصادفی …………………………………………………………………۲۱

۵ ـ ۹٫ كـار با تاریخها ……………………………………………………………………..۲۱

۱۰ . مدل شیئی سند (DOM)………………………………………………………………..21

۱ـ ۱۰ . درك مدل شیئی سند ………………………………………………………………۲۱

۲ـ ۱۰ . دسترسی به تاریخچه مرورگـر …………………………………………………….۲۲

۱۱٫ خلق اشیاء اختصاصی ……………………………………………………………………۲۳

۱ـ۱۱ . استفاده از اشیاء برای ساده كردن اسكریپتها ………………………………………..۲۳

۲ـ۱۱ . اختصاصی كردن اشیاء درون ساخت ………………………………………………..۲۴

۱۲ . پنجره ها و زیر صفحه ها ………………………………………………………………..۲۴

۱ـ ۱۲ . كنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء …………………………………………………۲۴

۲ـ۱۲ . ایجاد وقفه های زمانی ……………………………………………………………۲۵

۳ـ ۱۲ . استفاده از اشیاء جاوا اسكریپت برای كار با زیر صفحه ها ………………………….۲۵

۱۴٫ دریافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها …………………………………………………۲۶

۱ـ ۱۴٫ اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML  ………………………………………..26

۲ـ ۱۴ . شیءfrom در جاوااسكریپت …………………………………………………..۲۶

۳ـ ۱۴ . ورودیهای متن …………………………………………………………………۲۶

۴ـ ۱۴ . ورودیهای چند خطی متن ………………………………………………………۲۶

۵ـ ۱۴ . كـار با متن در پرسشنامه ها …………………………………………………….۲۶

۶ـ۱۴ . دكمه ها …………………………………………………………………………۲۷

۷ـ ۱۴ . مربعهای گـزینش ……………………………………………………………….۲۷

 8 ـ ۱۴ . دكـمه های رادیوئی ……………………………………………………………۲۷

۱۵ . تصاویر گـرافیكی و انیمیشن …………………………………………………………..۲۸

۱ـ ۱۵ . استفاده از جاوااسكریپت برای كار با نقشه های تصویری ……………………………۲۸

۲ـ ۱۵ . تصاویر دینامیك در جاوااسكریپت …………………………………………………۲۸

۱۶ . اسكریپتهای فرامرور گری ……………………………………………………………….۲۹

۱ـ ۱۶ . دریافت اطلاعات مرورگر …………………………………………………………..۲۹

۲ـ ۱۶ . حل مشكل ناسازگاری مرورگرها …………………………………………………..۲۹

۳ـ ۱۶ . خلق یك صفحه چند منظوره ………………………………………………………۲۹

۴ـ۱۶ . هدایت كاربران به صفحات وب …………………………………………………….۲۹

۵ـ۱۶ . خلق یك صفحه چند منظوره ……………………………………………………..۲۹ 

۱۷ . كـار با شیوه نامه ها ……………………………………………………………………۳۰

۱ـ ۱۷ . معرفیHTML دینامیك …………………………………………………………۳۰

۲ـ ۱۷ . شیوه و ظاهرصفحات ………………………………………………………………۳۱

۳ـ۱۷ . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS …………………………………………………31

۴ـ ۱۷ . تنظیم مكـان متن ………………………………………………………………….۳۱

۵ـ ۱۷ . تغییر رنگ و تصاویر زمینه …………………………………………………………..۳۲

۶ـ ۱۷ . كـار با فوتنهـا …………………………………………………………………….۳۲

۷ـ ۱۷ . كنترل شیوه ها بكمك جاوااسكریپت …………………………………………………۳۲

 18 .  استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیك ……………………………………………۳۳

۱ـ ۱۸ . لایه ها چگونه كار میكنند؟ ………………………………………………………….۳۳

۲ـ ۱۸ . دو استاندارد برای خلق لایه ها ……………………………………………………..۳۳

۳ـ ۱۸ . خلق لایه های CSS ………………………………………………………………34

۴ـ ۱۸ . تعریف خواص لایه ها ………………………………………………………………۳۴

۱۹ . استفاده از جاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب ………………………………………۳۴

۱ـ ۱۹ . خلق سند HTML   …………………………………………………………………34

۲ـ ۱۹ . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت كاربران ……………………………۳۵

۳ـ ۱۹ . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای …………………………………….۳۵

۴ـ ۱۹ . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ………………………………………………..۳۶

۵ـ ۱۹ . استفاده از پیوندهای گـرافیكی ……………………………………………………۳۶

۲۰ . نتیجه ………………………………………………………………………………….۳۷

۲۱ . خلاصه …………………………………………………………………………………۳۸

۲۲ . فهرست منابع ………………………………………………………………………….۳۹

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

درباره‌ی netmanager

حتما ببینید

کد الگوریتم NSGA-II به زبان متلب

کد الگوریتم NSGA-II به زبان متلب دسته بندی برنامه نویسی فرمت فایل zip حجم فایل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *